Μητροπολίτης Κυθήρων: Αθωώθηκα λόγω σύγκουσης καθηκόντων (33 ΠΚ)

ΔΗΛΩΣΙΣ
Μητροπολίτου Κυθήρων & Ἀντικυθήρων Σεραφείμ
μετά τήν δικάσιμον εἰς τό Β’ Τριμελές Πλημμελειοδικεῖο Πειραιῶς
(22 Νοεμβρίου 2022)

Μετά τήν αἰσίαν ἔκβασιν καί τήν ἀθωωτικήν ἀπόφασιν τοῦ ὡς ἄνω Δικαστηρίου δέν εἶχα σκοπόν νά κάμω κάποιαν δήλωσιν. Ὅμως, ἐπειδή μία ἀναληθής πληροφορία, ἡ ὁποία μετεδόθη διά τοῦ τοπικοῦ τύπου, ἐάν μείνῃ ἀναπάντητος εἶναι δυνατόν νά προκαλέσῃ τήν ἐντύπωσιν ὅτι ἡ ἀθώωσις ἐβασίσθη εἰς τό ψέμα καί τήν ἐξαπάτησιν τοῦ Δικαστηρίου, διά τοῦτο δημοσιεύω τήν ἀκόλουθον δήλωσιν.
Εἰς τήν ἐφημερίδα «Κυθηραϊκά» (ἀριθ. φύλλου 385, Δεκέμβριος 2022, σελ.16) καί εἰς τήν στήλην «στά πεταχτά» δημοσιεύεται σέ 10 σειρές τῆς στήλης τό ἑξῆς: «Ἀθωώθηκε στίς 22 Νοεμβρίου ὁ Μητροπολίτης Κυθήρων ἀπό τήν κατηγορία τῆς τέλεσης ἱεροπραξίας τόν Ἀπρίλιο 2020 (Χαιρετισμοί) καίτοι εἶχαν ἀπαγορευθεῖ λόγῳ covid. Στήν Ἀστυνομία τότε εἶχε ἐπικαλεσθεῖ ὅτι δέν εἶχε φθάσει ἡ σχετική ἐγκύκλιος κάτι τό ὁποῖο, προφανῶς, ἐλήφθη ὑπ’ ὄψιν ἀπό τό Δικαστήριο».

Εἰς τήν «Καθημερινή» τῆς 20ῆς Μαρτίου 2020, μεταξύ ἄλλων ἀναγράφεται καί τό ἀκόλουθο: «…Τήν ἑπομένη ὁ Μητροπολίτης παρουσιάστηκε στό ΑΤ τοῦ νησιοῦ καί ὑποστήριξε ὅτι δέν εἶχε φτάσει ἡ ἐγκύκλιος τοῦ Ἱερωνύμου. Σχηματίστηκε δικογραφία καί ἀφέθηκε ἐλεύθερος».

Καί εἰς τά δύο ὡς ἄνω δημοσιεύματα ἡ εἴδησις ὅτι εἶχα τότε ἐπικαλεσθῆ εἰς τήν Ἀστυνομία ὅτι δέν εἶχε φθάσει ἡ σχετική ἐγκύκλιος (τῆς Ἱερᾶς Συνόδου) εἶναι ἀναληθής. Ἡ Ἀρχιγραμματεία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μέ τό ὑπ’ ἀριθ. 1371/619/17-3-2020 Ἐγκύκλιο Σημείωμα ἀπέστειλε συνημμένως τό ὑπ’ ἀριθ. 872/16-3-2020 Φ.Ε.Κ. τεῦχος Β’, τό ὁποῖο περιελάμβανε τήν ὑπ’ ἀριθ. 2867/Υ1 Κ.Υ.Α. μέ θέμα: «Ἐπιβολή τοῦ μέτρου τῆς προσωρινῆς ἀπαγόρευσης τῆς τέλεσης κάθε εἴδους λειτουργιῶν καί ἱεροπραξιῶν στούς θρησκευτικούς χώρους λατρείας γιά τό χρονικό διάστημα ἀπό 16-3-2020 ἕως 30-3-2020 καί παρακαλεῖ διά τά καθ’ ὑμᾶς». Τά δύο αὐτά ἔγγραφα ἀπεστάλησαν αὐθημερόν ἠλεκτρονικά.

Ἡ Ἱερά ἡμῶν Σύνοδος (διευρυμένη μέ τήν παρουσίαν τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν τοῦ λεκανοπεδίου Ἀττικῆς) ἀπεφάσισε, μέ τήν ἀπό 16-3-2020 Ἀπόφασιν Αὐτῆς, τήν τέλεσιν μόνον τῆς Θείας Λειτουργίας τῆς Κυριακῆς ἀπό 7-8 π.μ. μέ τήρησιν τῶν ὑγειονομικῶν κανονισμῶν. Ὅμως, τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας ἐκυκλοφορήθη ἡ ἐν θέματι ὡς ἄνω Κ.Υ.Α., ἡ ὁποία ἀκύρωσε ἐν τῇ πράξει τήν σχετικήν Συνοδικήν Ἀπόφασιν καί κατόπιν τούτου ἡ Δ.Ι.Σ. μέ τό ὡς ἄνω Ἐγκύκλιο Σημείωμά της ἐκοινοποίησε εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν καί τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τήν ἀπόφασιν αὐτήν.

Ἑπομένως θά ἦτο χονδροειδές ψέμα ἐάν ἐπεκαλούμην ἄγνοιαν τῆς λήψεως τῶν ἐγγράφων αὐτῶν. Ἀπορῶ πῶς καί πόθεν προέκυψε ἡ πληροφορία αὐτή, ὅτι δηλ. ἐδήλωσα εἰς τήν Ἀστυνομίαν Κυθήρων ἄγνοιαν, διότι δέν εἶχε φθάσει ἐγκαίρως ἡ σχετική ἐγκύκλιος. Πρός ἀναίρεσιν αὐτῆς τῆς ἀναληθοῦς εἰδήσεως δύνανται οἱ ἀγαπητοί μας δημοσιογράφοι, καί ὅποιοι ἄλλοι ἐνδιαφέρονται, νά προσέλθουν εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων καί νά ἀναγνώσουν ἐπί τόπου τά δύο σχετικά ἔγγραφα: 1. «Ἔκθεση Ἐξέτασης Κατηγορουμένου (Κ.Π.Δ.)», συνταχθεῖσα εἰς τά Κύθηρα τήν 21η Μαρτίου 2020 ὑπό τοῦ Ὑπαρχ/κα Τριάντη Ἰωάννη τοῦ Α.Τ. Κυθήρων καί 2.Ἀπολογητικό Ὑπόμνημα τοῦ ὑποφαινομένου ἐνώπιον τοῦ κ.Εἰσαγγελέως Πρωτοδικῶν Πειραιῶς (Διά τοῦ κ.Προϊσταμένου τοῦ Α.Τ. Κυθήρων), ὑποβληθέν τήν 23ην Μαρτίου 2020.

Κατά τήν διεξαγωγήν τῆς ἐν θέματι δίκης παρίστατο ὡς μάρτυς ὑπερασπίσεως ὁ συμπατριώτης μας κ.Γαβριήλ Νικηφοράκης, Δικηγόρος, ὁ ὁποῖος δύναται νά βεβαιώσῃ ὅτι εἰς τό Δικαστήριον δέν ἔγινε λόγος περί ἀγνοίας μου τῆς ἀπαγορευτικῆς διατάξεως τῆς ἐν λόγῳ Κ.Υ.Α., ἡ ὁποία παρεκώλυε τήν Θείαν Λατρείαν καί πᾶσαν Θείαν Ἱερουργίαν κατά τόν Μάρτιον 2020 (ἀπό 16ης ἕως 30ῆς τοῦ μηνός αὐτοῦ). Συνεπῶς ἡ δικαίωσίς μου δέν ἔχει καμμίαν σχέσιν μέ τό ἀναγραφόμενο εἰς τά «Κυθηραϊκά»: «Στήν Ἀστυνομία τότε εἶχε ἐπικαλεσθεῖ (ὁ Μητροπολίτης) ὅτι δέν εἶχε φθάσει ἡ σχετική ἐγκύκλιος κάτι τό ὁποῖο, προφανῶς, ἐλήφθη ὑπ’ ὄψιν τοῦ Δικαστηρίου».

Βασικοί λόγοι τῆς ἀθωώσεώς μου ἦσαν: Σύγκρουση καθηκόντων, σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 33 Π.Κ., ἡ ἔλλειψις δόλου καί ἡ μή ὕπαρξις θλιβερῶν ἀποτελεσμάτων (κρουσμάτων ἤ θανάτου προσώπων) ἐκ τῆς ἐνέργειάς μου αὐτῆς. Δέν συνετελέσθη δηλ. παραβίασις τοῦ ἄρθρου 285, παρ.3 τοῦ Π.Κ. Αὐτά ἐπεσήμανε κατά τήν κατάθεσιν τῆς μαρτυρίας του καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ.Σεραφείμ, εἰδήμων περί τά νομικά θέματα.

Ὡς πρός τήν σύγκρουσιν καθηκόντων θά ἤθελα νά ἐπισημάνω ὅτι, ἐνῷ ὡς Μητροπολίτης κατά τε τήν εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίαν μου καί τήν Διαβεβαίωσιν ἐνώπιον τοῦ Ἀνωτάτου Ἄρχοντος τῆς Πολιτείας ὑπεσχέθην νά τηρῶ τούς Ἱερούς Κανόνας, τά Θεῖα Δόγματα τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς ἡμῶν Ἐκκλησίας καί τό Σύνταγμα, ἡ ἐκδοθεῖσα τότε Κ.Υ.Α. μέ ὑπεχρέωνε νά παραβῶ ἀμφότερα (τούς Ἱερούς Κανόνας καί τήν Συνταγματική ἐπιταγή, τό ἄρθρον 13, παρ. 2 τοῦ Συντάγματος, ὁρίζοντος τά τῆς Θείας Λατρείας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος). Τό ἄρθρον αὐτό τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος δέν ἀναστέλλεται ἀκόμη καί ἐν καιρῷ πολιορκίας ἤ πολέμου, οὔτε σχετίζεται μέ τάς ἀναστελλομένας Συνταγματικάς διατάξεις. Καί, ἐνῷ αὐτά θεσμοθετεῖ ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία καί τό Σύνταγμα τῆς Πατρίδος μας, ἐκαλούμην νά παραβλέψω τήν Ἀπόφασιν τῆς διευρυμένης τήν ἡμέραν ἐκείνην τῆς 16ης Μαρτίου 2020 Ἱερᾶς Συνόδου, ἡ ὁποία ἀπεφάσισε, κατ’ οἰκονομίαν, τήν τέλεσιν τῆς Θείας Λειτουργίας τῆς Κυριακῆς, ἀπό 7-8 π.μ. καί νά σφραγίσω τούς Ἱερούς Ναούς.

Αὐτά ἐπιθυμῶ νά δηλώσω, περαιωθείσης τῆς ἐν θέματι δίκης, πρός ἄρσιν ἐσφαλμένων εἰδήσεων καί ἐντυπώσεων.

«Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν».

Καλήν συνέχειαν εἰς τόν ἀγῶνα τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων καί Εὐλογημένα Χριστούγεννα.

Εὐχετικῶς
Ὁ Μητροπολίτης

†ὁ Κυθήρων & Ἀντικυθήρων Σεραφείμ

πηγή

enromiosini.gr

Αφήστε μια απάντηση